Izjava o odgovornosti

Molimo vas da pročitate izjavu o odricanju od odgovornosti u celosti pre donošenja konačne odluke da učestvujete u aktivnostima, kao i da je nakon razmatranja svesno potpišete kako biste mogli učestvovati na aktivnostima koje izlažu vas ili druge bilo kakvim rizicima ili opasnostima.

Izjava učesnika o odricanju od odgovornosti za aktivnosti u prirodi

Ja dole potpisani/-na izjavljujem da sam svestan/-na da aktivnosti alpinizma i orijentiringa, streličarstvo, prelazak prepreka od užeta ili sajli, šetnja u prirodi i druge zabavne i rekreativne aktivnosti su aktivnosti koje su mi omogućene u sklopu dogovorenog programa (u daljem tekstu “aktivnosti”) a koje predstavljaju naporne ili opasne aktivnosti koje mogu kao rezultat imati opasne telesne povrede uključujući i smrt. Ukoliko prouzrokujem štetu ijednoj drugoj osobi ili imovini, preuzimam krivicu i pobrinuću se da organizator i nijedna povezana organizacija ne pretrpe nikakvu sa tim povezanu štetu. Ovim izjavljujem da u slučaju nesreće prouzrokovane mojim učešćem u ovim aktivnostima neću smatrati odgovornim Agenciju Epic Adventure koja za nas izvodi navedene aktivnosti, kao i da se ovim putem odričem bilo kakvih prava na naknadu štete ili pretrpljenih povreda koja može nastati tokom ili nakon aktivnosti a koja mi može pripadati po zakonu. Ovim se odričem i svakog budućeg tužbenog zahteva na koji bih imao prava prema zakonima Republike Srbije i oslobađam svake odgovornosti Agenciju Epic Adventure, njihove zaposlene, filijale, direktore, pravne zastupnike i druge predstavnike na koje se ovakav tužbeni zahtev može odnositi. Takođe sam svestan/-na i shvatam da u ovim aktivnostima učestvujem svojevoljno i da ću se uključiti u aktivnosti koliko budem želeo/-la, nakon razmatranja sopstvenog zdravlja, fizičkih sposobnosti i zdravstvenih ograničenja. Moja je odgovornost da organizatora i druge učesnike obavestim o svom zdravstvenom stanju i svim mogućim psiho-fizičkim ograničenjima. Pristajem da se pridržavam dogovorenih pravila učešća i sigurnosti za sopstveno dobro i za dobro drugih osoba. Svestan sam da će mi učešće biti dozvoljeno tek nakon saopštavanja pravila i instruktaže, provere opreme i sigurnosti, dok organizator u bilo kom trenutku može odbiti moje učešće. Saglasan/-na sam da se fotografije i video snimci sa događaja koriste od strane Agencije i njenih saradnika u svrhe promocije i izveštaja o aktivnostima. Izjavu sam pročitao/-la, razumem sadržaj i saglasan/-na sam sa uslovima učešća.

Ime učesnika:

JMBG: 

Broj pasoša/Broj ličnog dokumenta:

Datum:

Svojeručni potpis učesnika: